ข่าวสารและกิจกรรม

คลัง

April 2018

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

โพสต์แล้ว April 27, 2018
     ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ครบองค์ประชุมตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีมติสรุปได้ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม »