ข่าวสารและกิจกรรม

คลัง

December 2022

แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (MIDA-W3)

โพสต์แล้ว December 7, 2022
 ตามที่บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (MIDA-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 จำนวนรวมทั้งสิ้น 626,020,527 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิทั้งสิ้น 4 ครั้ง ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งวันใช้สิทธิครั้งที่ 1 คือวันที่ 29 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม »