MIDA GROUP จัดกิจกรรมปีใหม่ 2561

ข่าวบริษัท
     เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560  MIDA GROUP จัดกิจกรรมปีใหม่ 2561
READ MORE

กําหนดวันใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ MIDA-W2 (ครั้งที่ 2)

ข่าวหลักทรัพย์
     ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 28 เมษายน 2559 ซึ่งมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (MIDA-W2) โดยกำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
READ MORE

MIDA มอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม

ข่าวบริษัท
คุณวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
READ MORE