ตามที่บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 28 เมษายน 2559 ซึ่งมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (MIDA-W2) โดยกำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
     1. อัตราและราคาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 2.50 บาทต่อหุ้น
     2. ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิและชำระเงินตั้งแต่วันที่ 22 – 28 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 น. – 15.30 น.
     3. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิเคาน์เตอร์เพื่อการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ชั้น 2 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 0-2434- 2390-7 ต่อ 149 หรือ 0-8992-5309-7
     4. วิธีการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิดังต่อไปนี้
          4.1 แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ หรือดาวโหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.midaassets.com
          4.2 หลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิและในกรณีที่ไม่สามารถมารับใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือที่ยังมิได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) ด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน
               - กรณีที่ใช้สำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอ เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้ง บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (นายทะเบียน) เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อออกใบแทนสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิดังกล่าว
          4.3 ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเป็นเงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่ใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “ บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบมจ. ไมด้าแอสเซ็ท " หรือโอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “ บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบมจ. ไมด้าแอสเซ็ท " เลขที่บัญชี 073-1-04994-7 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางพลัด ทั้งนี้การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องนำส่งหลักฐานการชำระเงิน ดังนี้
                กรณีชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ต้องนำส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
                กรณีชำระด้วยเงินโอนเข้าบัญชี ต้องนำส่งใบ Pay-in ฉบับจริงเท่านั้น พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
     5. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
                - บุคคลสัญชาติไทย สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลข
ประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
               - บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
               - นิติบุคคลในประเทศ สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
               - นิติบุคคลต่างประเทศ สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
     6. จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น นอกจากนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวด้วย