ตามที่บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (MIDA-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 จำนวนรวมทั้งสิ้น 626,020,527 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิทั้งสิ้น 4 ครั้ง ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ นั้น
       บริษัทฯ ขอแจ้งวันใช้สิทธิครั้งที่ 1 คือวันที่ 29 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
       1. อัตราและราคาการใช้สิทธิ
           ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น
       2. ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ
           วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2565 และวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น.
       3. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
           เคาน์เตอร์เพื่อการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ชั้น 1
           บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด 
           กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 02-434-2390-7 ต่อ 149
       4. วิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิ
           ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัท หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.midaassets.com) ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
               4.1 ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ทันที
               4.2 ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอ เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว จะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัทเพื่อดำเนินการใช้สิทธิ
               4.3 ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ตามสถานที่ข้างต้น
                     (ก.) ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ
                     (ข.) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
                     (ค.) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องชำระเป็นเงิน เป็นเช็ค หรือดราฟท์ธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยลงวันที่ วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2565 และวันที่ 26 ธันวาคม 2565  โดยสั่งจ่าย  “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.ไมด้า แอสเซ็ท” ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ชำระเงินด้วยวิธีนี้ ต้องยื่นเอกสารแจ้งความจำนงใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (MIDA-W3) ในระหว่างเวลา 9.00 -15.30 น. ของวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2565 และวันที่ 26 ธันวาคม 2565
                     (ง.) หรือชำระด้วยการโอนเงินสดเข้าบัญชีดังต่อไปนี้ พร้อมนำส่งสำเนาใบนำฝาก/โอนเงิน
                                 ชื่อบัญชี             :      บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.ไมด้า แอสเซ็ท
                                 ประเภทบัญชี      :      กระแสรายวัน
                                 ธนาคาร              :      ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
                                 สาขา                 :      บางพลัด
                                 เลขที่บัญชี         :      073-1-04994-7
                           ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงิน ค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้น หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
                           ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ชำระเงินด้วยวิธีนี้ ต้องยื่นเอกสารแจ้งความจำนงใช้สิทธิที่จะซื้อ   หุ้นสามัญ ในระหว่างเวลา 9.00 -15.30 น. ของวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2565 และวันที่ 26 - 28  ธันวาคม 2565
                           ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าว  ได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MIDA-W3 ต้องรับผิดชอบ ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MIDA-W3 ดังกล่าวแสดงเจตนายกเลิกและบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ  MIDA-W3 หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ MIDA-W3 พร้อมกับเช็คที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MIDA-W3 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ จะไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
                     (จ.) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
                            1. บุคคลสัญชาติไทย          : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วย
                            2. บุคคลต่างด้าว                : สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาบัตรหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                            3. นิติบุคคลในประเทศ        : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่นแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
                            4. นิติบุคคลต่างประเทศ      : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นจดทะเบียนจัดตั้ง และรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้นโดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณีพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                            5. คัสโตเดียน (Custodian) : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
               4.4 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีการปรับอัตราการใช้สิทธิ
       หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อข้างต้นในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 18.00 น.)