บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 9/2561 โดยมีมติอนุมัติการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันที่เกิดรายการ 23 มกราคม 2561 ชื่อบริษัท บริษัท เอ็มดับบลิว เวลเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการรับจ้างบริหารโรงแรม รีสอร์ท อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน ประกอบกิจการร้านสปา นวดแผนไทย นวดเพื่อสุขภาพทุกประเภท ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน ) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นจํานวนร้อยละ 51.00 แหล่งที่มาของเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์การลงทุนในนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของบริษัทที่ไปลงทุน ทั้งนี้รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดรายการไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ในการ ทํารายได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ที่มีนัยสําคัญตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย