ตามที่บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 28 เมษายน 2559 ซึ่งมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (MIDA-W2) โดยกำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.       อัตราและราคาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 2.50 บาทต่อหุ้น
 
2.       ระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (MIDA-W2)
บริษัทฯ จะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (MIDA-W2) เป็นเวลา 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 
3.       ระยะเวลาหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (MIDA-W2) โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP
บริษัทฯ ขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ  โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP(ห้ามซื้อขาย ) 2 วันทำการล่วงหน้าก่อนวันปิดสมุดทะเบียน จนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 
4.       ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (MIDA-W2)
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (MIDA-W2)ในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแสดงความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยสามารถแจ้งความจำนงการใช้สิทธิในระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 8.30 น. – 15.30 น.
 
5.       สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
 เคาน์เตอร์เพื่อการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ชั้น 2 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 0-2434-2390-7 ต่อ 149 หรือ 0-8992-5309-7
6.        วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MIDA-W2)
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือ 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ (MIDA-W2) จะหมดอายุและสิ้นสุดจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
 
7.      วิธีการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิดังต่อไปนี้
7.1 แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ หรือ        ดาวโหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.midaassets.com
7.2 หลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิและในกรณีที่ไม่สามารถมารับใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือที่ยังมิได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) ด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน
- กรณีที่ใช้สำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิ แจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอ เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้ง บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (นายทะเบียน) เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อออกใบแทนสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิดังกล่าว
7.3 เอกสารการชำระเงิน
                7.3.1 โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด  (มหาชน) สาขาบางพลัด บัญชีเดินสะพัด เลขที่บัญชี 073-1-04994-7 ชื่อบัญชี “ บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบมจ. ไมด้าแอสเซ็ท " โดยโอนเงินเข้าบัญชีไม่เกินวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.
                7.3.2 ชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “ บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. ไมด้าแอสเซ็ท " ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ต้องลงวันที่จองซื้อและจะต้องส่งมอบถึงบริษัทฯ ไม่เกินวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น.
 
ทั้งนี้การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องนำส่งหลักฐานการชำระเงิน ดังนี้
· กรณีชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์  ต้องนำส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
· กรณีชำระด้วยเงินโอนเข้าบัญชี ต้องนำส่งใบ Pay-in ฉบับจริงเท่านั้น พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 
8.        หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
  - บุคคลสัญชาติไทย สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประชาชน ให้แนบ  สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- นิติบุคคลในประเทศ สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
- นิติบุคคลต่างประเทศ สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
 
9.        จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น นอกจากนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวด้วย