นักลงทุนสัมพันธ์

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566