บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 25/2560  ได้อนุมัติขายหุ้นสามัญ บจก.แมกซ์ เรียล เอสเตท, บจก.แมกซ์ โฮเทล รามคำแหง, บจก.ไมด้า แอสเซ็ท ซานาดู(บริษัทย่อย) และ บจก.เม็มโมรี มาสเตอร์ แอลอีดี (บริษัทฯถือหุ้นโดยทางอ้อม)